Vilkår og betingelser for brug
Ved at benytte eller gennemse dette websted (“webstedet”) tilkendegiver du, at du har læst, forstået og accepterer disse betingelser og vilkår og al gældende lovgivning og reglement. Såfremt du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge webstedet. Vi kan til enhver tid ændre vilkårene og betingelserne uden varsel, og vi foreslår derfor, at du med jævne mellemrum går ind på siden for at læse dem. Ved at bruge dette websted, efter vi har offentliggjort nogen ændringer, tilkendegiver du, at du accepterer disse ændringer, uanset om du rent faktisk har kigget dem igennem.

Fortrolighed

Læs vores Fortrolighedspolitik under GDPR, som desuden er gældende for dit besøg på webstedet, og som er indeholdt i vilkårene og betingelserne.

Webstedets indhold

Al materiale, herunder billeder, oplysninger, data, illustrationer, design, ikoner, fotografier, videoklip, tekst, software, grafik, scripts, logoer og andet materiale, der er en del af dette websted (under ét kaldet “indholdet”) ejes alene af (enten direkte eller indirekte) NU Online og/eller leverandørerne af webstedets indhold. Indholdet er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, handelsbetegnelser og andre immaterielle rettigheder eller ejerskabsrettigheder, der ejes af NU Online. Rettigheder, der ikke udtrykkeligt fremgår af betingelserne og vilkårene, er forbeholdt NU Online.

Alle NU Onliness varemærker, logoer og designs, der vises på webstedet, er eksklusive varemærker og servicemærker, som (enten direkte eller indirekte) tilhører NU Online. Der gives ingen licens eller ret til nogen af NU Onlines varemærker, logoer, designs og andre ejendomsrettigheder til dig.

Øvrige vare- og servicemærker, der forekommer på webstedet, og som ikke ejes af NU Online, tilhører de respektive ejere.

Brug af webstedet og restriktioner

Webstedet og dets indhold må kun benyttes med henblik på privat, ikke-erhvervsmæssig brug. Anden brug af webstedet eller dets indhold er ikke tilladt, herunder, uden begrænsning, ændring, fjernelse, sletning, udsendelse, udgivelse, distribution, proxy caching, upload, opslag, redistribution, genudstedelse af licens, salg, duplikering, genudgivelse eller anden udbredelse uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra NU Online eller ejeren. Du må hverken anvende indramningsteknikker til at afgrænse NU Onlines varemærker eller logoer eller anvende meta tags eller anden skjult tekst uden vores forudgående skriftlige samtykke. Brug af web crawler, robotter og lignende datasamlings- og udtræksværktøjer er strengt forbudt.

Det er tilladt at få vist og udskrive en kopi af det indhold, der vises på webstedet, og downloade en kopi af det indhold, som er beregnet til download, udelukkende med henblik på privat brug, men det er ikke tilladt at ændre indholdet på nogen måde, herunder, uden begrænsning, fjernelse eller ændring af ophavsret eller andre meddelelser om ejerskab. Rettigheder, adkomst til og interesse i indholdet overføres ikke til dig ved kopiering eller download af materialet. De oplysninger, der fremgår af dette websted, er gratis og udelukkende beregnet til oplysningsmæssige formål, og de etablerer hverken et erhvervsmæssigt eller professionelt tjenesteydelsesforhold mellem dig og NU Online.

Online adfærd

Du må kun anvende webstedet til lovlige formål. Det er ikke tilladt at opsætte eller sende materiale, der er ulovligt, skadeligt, truende, groft, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, blasfemisk eller hadefuldt til eller via webstedet, eller andet materiale, der kan føre til civilt eller strafferetligt erstatningsansvar i henhold til loven. Oplysninger om indhold eller elektronisk kommunikation (herunder din profil, e-mailadresse og andre oplysninger ) vil evt. blive videregivet: (1) med henblik på at opfylde lovbestemmelser, overholde regler eller efterleve statslige henstillinger, (2) såfremt oplysningerne er nødvendige eller relevante med henblik på drift af webstedet eller (3) med henblik på beskyttelse af rettigheder eller ejendom tilhørende NU Online og dig.

Oplysningernes rigtighed

NU Online bestræber sig på at tilvejebringe korrekte og opdaterede oplysninger, men vi garanterer ikke, at alle oplysninger på dette websted er korrekte, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfri, eller at webstedet ikke kan blive ramt af virus. Ydermere er vi heller ikke ansvarlige for fejl eller udeladelser på dette websted. Selvom vi muligvis ændrer på indholdet, foretager forbedringer på webstedet eller retter fejl eller udeladelser når som helst og uden varsel, er vi ikke forpligtet hertil. Vi bestræber os på at opdatere oplysningerne så hurtigt som muligt, men vi er ikke ansvarlige for unøjagtigheder. Brug af oplysninger fra webstedet foregår på eget ansvar, og NU Online er ikke ansvarlig for tab af data, tab af fortjeneste eller på anden måde ansvarlig for erstatning eller tab som følge af brug af webstedet.

Links til tredjepartswebsteder

Links på dette websted kan henvise til tjenester eller websteder, der ikke kontrolleres eller drives af NU Online. Vi stiller disse links til rådighed som en hjælp og orientering til dig. De er ikke ment som en godkendelse af webstedet eller tjenesten. Vi påtager os ikke ansvaret for andre websteder eller tjenester. Brug af andre websteder eller tjenester, der er givet links til på dette websted, er helt på eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

DETTE WEBSTED OG DETS INDHOLD ER LEVERET AF “NU ONLINE”, “SOM DE ER OG FOREFINDER” OG “SOM TIL RÅDIGHED”, UDEN NOGEN FORM FOR HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER. NU ONLINE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER UDTRYKKELIG OG STILTIENDE GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. NU ONLINE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR PARTER FOR DIREKTE, INDIREKTE, PØNALE, HÆNDELIGE, KOMPENSATORISKE, SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, TAB AF DATA, INDTÆGT ELLER FORTJENESTE, TAB ELLER BESKADIGELSE AF EJENDOM, DRIFTSTAB ELLER TAB AF PROGRAMMER ELLER DATA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DETTE WEBSTED, ANDRE WEBSTEDER ELLER TJENESTER, DER ER GIVET LINKS TIL VIA DETTE WEBSTED, ELLER KOPIERING, FREMVISNING ELLER BRUG HERAF, UANSET DET RETSGRUNDLAG, SOM KRAVET ER BASERET PÅ, OGSÅ SELVOM NU ONLINE ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR DETTE ERSTATNINGSANSVAR, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF FEJL, UDELADELSE, VIRUS, FORSINKELSE ELLER DRIFTSFORSTYRRELSE ELLER SERVICE, UANSET ÅRSAGEN. NU ONLINE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADER SOM FØLGE AF ELLER PÅ ANDEN MÅDE RELATERET TIL EN TREDJEPARTS WEBSTED ELLER DETS INDHOLD, SOM DER ER ADGANG TIL VIA LINKS PÅ DETTE WEBSTED, BRUG AF WEBSTEDET ELLER BRUG AF SOFTWAREUDSTYR I FORBINDELSE MED DETTE WEBSTED.

I henhold til visse delstatslove er indskrænkninger af stiltiende garantier eller undtagelse fra eller indskrænkning af visse typer erstatningsansvar ikke tilladt. Hvis disse love gælder for dig, finder en eller flere af ovenstående ansvarsfraskrivelser, undtagelser eller indskrænkninger muligvis ikke anvendelse, men ansvaret begrænses til det videst mulige omfang, som loven tillader.

Skadesløsholdelse

Du er forpligtet til at holde NU Online skadesløs for krav, søgsmål, fordring, tab eller skader fra en tredjepart (herunder advokatsalærer og omkostninger), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din overtrædelse af disse vilkår og betingelser, din brug af webstedet eller din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder.

Beføjelser i forbindelse med overtrædelser

NU Online forbeholder sig retten til at tage alle retlige og rimelige, tilgængelige midler i brug i forbindelse med overtrædelse af disse betingelser og vilkår, herunder, men ikke begrænset til, blokering af adgangen til webstedet fra en bestemt IP-adresse.

Feedback og øvrige forslag

Feedback, ideer og øvrige forslag, der indsendes af dig via webstedet, behandles ikke som fortrolige og navnebeskyttede oplysninger og kan videregives eller anvendes af NU Online til et hvilket som helst formål, uden forpligtelse til at yde kompensation til dig. Alle de til NU Online opgivne personlige oplysninger håndteres i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

Diverse

Hvis det fastslås, at klausuler i disse vilkår og betingelser er ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil det på ingen måde påvirke resten af disse vilkår og betingelsers indhold. Uden hensyn til modstridende lovgivning skal proceskrav eller søgsmål, der måtte opstå som følge af eller relateret til brugen af dette websted i henhold til disse betingelser og vilkår, fremsættes eller anlægges inden for et (1) år, efter proceskravet eller søgsmålet måtte være opstået. I modsat fald anses det som endegyldigt forældet. Paragrafbetegnelserne i disse vilkår og betingelser er udelukkende ment som en hjælp.

Kontakt

Skulle du have spørgsmål til webstedet, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@nuonline.dk

error: Indholdet på dette websted er beskyttet!